fbpx

A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Białystok

Obowiązek informacyjny – Facebook

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook’u stronę o nazwie A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, tj. A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, Szymańska i Borysiewicz spółka partnerska lekarzy, zwany dalej ADO (Administrator danych osobowych).
 2. Mają Państwo możliwość skontaktowania się z ADO poprzez:
  1) numer telefonu: 694 735 555;
  2) adres e-mail: recepcja@aiamedycynaestetyczna.pl;
  3) adres pocztowy: A&A Medycyna Estetyczna i Kosmetologia, ul. A. Mickiewicza 7 lok.10, 15-213 Białystok.
 3. ADO może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:
Cel przetwarzania Podstawa prawna

Okres przechowywania

Cele kontaktowe przy użyciu narzędzi dostępnych na Facebook’u,  w tym poprzez kontakt w komentarzach pod postami lub za pomocą Messenger’a W zależności od sytuacji art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO,  jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie) 1) Okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO)
2) Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Cele związane z dostępem do Państwa danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem strony ADO i ich odczytywaniem Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych wyrażona poprzez działanie polegające na polubieniu strony ADO lub podejmowaniu innych działań związanych ze stroną ADO) Okres, przez który podejmują Państwo działania na stronie ADO, w tym są Państwo użytkownikami, którzy polubili stronę ADO
Cele marketingowe poprzez zamieszczanie na stronie ADO informacji o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez działanie polegające na polubieniu strony ADO i jej obserwacji)
Art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing bezpośredni)
Okres, przez który są Państwo użytkownikami obserwującymi stronę ADO
Cele analityczne i statystyczne, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest zebranie informacji o ilości osób, które polubiły stronę ADO lub podejmują inne działania związane ze stroną ADO) Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu
Cele związane z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO Art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes ADO) Okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości podejmowania działań związanych ze stroną ADO, w tym np. jej polubienia, obserwowania, udostępniania. W określonych sytuacjach brak podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
 2. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
  1) osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
  2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w tym np. dostawcy usług teleinformatycznych);
  b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  c) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.
 3. ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu

Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego.

W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz w celach analitycznych. Szczegóły znajdują się w Polityce cookies.